SD Sundbyberg föreslår åtgärder mot Covid-19 | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

SD Sundbyberg föreslår åtgärder mot Covid-19

Igår lade jag följande förslag på kommunstyrelsen, som tyvärr avslogs. Jag vill särskilt lyfta fram andningsskydd/munskydd vid brukarnära arbete.

Förslag om åtgärder i Sundbyberg med anledning av Covid-19

Folkhälsomyndighetens strategi har resulterat i skrämmande många döda per capita med åtföljande tragedier. Trots det höga priset i människoliv är vi inte ens i närheten av flockimmunitet. För mig är det tydligt att försiktighetsprincipen borde ha tillämpats från början. Då hade man vunnit tid i avvaktan på att lära känna viruset, få fram fungerande rutiner, ge sjukvården en rimlig arbetsbörda utan drakoniska prioriteringar och kanske få fram ett vaccin.

Allvarlig kritik har framförts av många experter bl.a. tidigare Statsepidemiologen Annika Linde och professorn i infektionssjukdomar Björn Olsen. Ska en pandemistrategi tillämpas som drastiskt avviker från omvärlden vill det till att man vet bättre än denna.

Symptomfria medarbetare/brukare kan sprida smittan vidare till friska personer. WHO anser att andningsskydd skyddar mot Covid-19. I Läkartidningen i april 2020 uppges att aerosoler från hostande individer kan hålla sig svävande i luften i timmar. Andningsskydd av skyddsklass N95 skyddar mot detta. Viktigt förstås att användarna informeras väl om handhavandet av skyddsutrustningen.

Ingen vet hur länge pandemin pågår och ifall vi får en andra och tredje våg, så ett agerande nu kan vara mycket värdefullt. För att skydda våra äldre, övriga brukare samt personal, förslår jag nedanstående åtgärder. Det innebär en merkostnad för staden, men Sundbybergs politiker bör visa att man ställer upp för sina äldre samt övriga brukare och medarbetare när det handlar om liv och död – även om det kostar.

Jag yrkar därför på att staden beslutar att skyndsamt genomföra, annars utreda, följande:

att tillsätta en inköpsansvarig för inköp av skyddsutrustning som andningsskydd (företrädelsevis minst skyddsklass N95), skyddshandskar/handsprit och annan skyddsmateriel som bedöms önskvärd, i den mån tillgången inte säkrats på annat sätt,

att all vårdpersonal inom särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård och funktionshindervård beordras använda nämnda skyddsmateriel vid brukarnära arbetsmoment,

att användarna får erforderlig information om handhavandet av skyddsmaterielen,

att smittade separeras från friska brukare och att vårdpersonal ej växlar mellan dessa,

att i möjligaste mån undvika timanställningar, eller på annat sätt motverka att timanställda med (även milda) sjukdomssymtom går till arbetet.

Gary Aelius

Oppositionsråd SD Sundbyberg