Motioner | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Motioner

Alla motioner från SD Sundbyberg

2020

Sundbyberg bör upprätta en pandemiplan

Sundbyberg bör bygga upp ett beredskapslager av skyddsmateriel

Mat till alla kommunala verksamheter bör vara närproducerad

2019

Utred vilka bostadsprojekt som kan stoppas

Undvik slöja i informationsmaterial

Ta avstånd från kvotering.

Åtgärder mot tiggeri i Sundbyberg

2018

Närlagad mat på Sundbybergs äldreboenden

Närlagad mat på Sundbybergs skolor

Staden bör informera om reglerna för cykling på trottoarer

Skapa en intern byteskö

Låt Sundbybergare ställa sig i bostadskön från 13 års ålder

Sundbyberg bör bilda ett område för boendeparkering

Man bör komplettera obevakade övergångsställen med ljussignal

2017

Kameraövervakning i Sundbyberg

Inrätta en kommunal bostadsförmedling

Grönytefaktorer även för naturmark

Den offentliga konsten bör lyfta fram Sundbybergs historia

Bygg- och bostadspolitik som gynnar Sundbybergarna

Återupprätta det kommunala självbestämmandet

Demokratin fungerar inte i Sundbyberg

Gratis sommarkollo för äldre

2016

Inför ett användarvänligt sökregister för motioner, interpellationer och enkla frågor

Gratis halkskydd åt äldre     svar 

Bostäder åt nyanlända

Staden bör informera om återvandringsbidrag

Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

Runstenen i Ör bör synliggöras

Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor …

Centrala riktlinjer mot mobbning.

Inför syskonförtur på förskolor och lågstadier.

Sluta med onödiga renoveringar och orimliga hyreshöjningar!

Förvaltarens bostadskö bör i större utsträckning gynna Sundbybergare      svar

Utred hur kommunens tillgång till vaccin ser ut         svar

Skaffa fler hjärtstartare till staden

Terapihundar till alla äldreboenden     svar

Gratis trygghetslarm    Svar

2015

Avstängda mobiltelefoner under lektionstid    Svar

Öppna en närpolisstation i Hallonbergen         svar

Insynsplatser för SD i kommunstyrelsen      svar: vi fick fullvärdiga platser i KS

Att utreda antalet studie-och yrkesvägledare i grundskolan   svar

Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag på besök      svar

Flera kuratorer i Sundbybergs skolor           svar

Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen     Svar

Bra tolkning åt dem som behöver       Svar

2014

Flytta snabbast möjligt containrarna från provisoriet Trädgårdsgatan!    svar

Utred möjligheterna att förbättra SFI    svar

2013

Sundbyberg behöver en översyn av brandskyddet!    Svar
Sundbyberg behöver en barnombudsman!   Svar

Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat!

Rädda vårt Rissne från förslumning!    svar

Bättre belysning behövs i Stora Ursvik för att skapa trygghet!     Svar


2012

Oacceptabelt att våra egna unga invånare får vänta så länge för att få bostad!

Förbättra centrummiljön med sopsug!    svar

Ta fram en konkret handlingsplan mot segregation!     Svar

Ta hand om Rinkeby Kvarn!   Svar 

Sundbyberg behöver nya strategimål    svar

Ge alla partier en plats i valnämnden!      svar 

Sälj Ekbacken!    svar

Satsa på Hallonbergen!     Svar 

2011

”Inte acceptabelt att våra äldre har det sämst i landet enligt två undersökningar i rad!”

Oacceptabelt att inte ge våra invånare företräde till Förvaltarens bostäder!

Sundbyberg behöver en småföretagarby!        svar