Motioner | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Motioner

Alla motioner från SD Sundbyberg

2018

Sundbyberg bör bilda ett område för boendeparkering

Man bör komplettera obevakade övergångsställen med ljussignal

2017

Kameraövervakning i Sundbyberg

Inrätta en kommunal bostadsförmedling

Grönytefaktorer även för naturmark

Den offentliga konsten bör lyfta fram Sundbybergs historia.

Bygg- och bostadspolitik som gynnar Sundbybergnarna

Återupprätta det kommunala självbestämmandet

Demokratin fungerar inte i Sundbyberg

Gratis sommarkollo för äldre

2016

Inför ett användarvänligt sökregister för motioner, interpellationer och enkla frågor

Gratis halkskydd åt äldre

Bostäder åt nyanlända

Staden bör informera om återvandringsbidrag

Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

Runstenen i Ör bör synliggöras

Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet

Centrala riktlinjer mot mobbning.

Inför syskonförtur på förskolor och lågstadier.

Sluta med onödiga renoveringar och orimliga hyreshöjningar!

Förvaltarens bostadskö bör i större utsträckning gynna Sundbybergare

Utred hur kommunens tillgång till vaccin ser ut

Skaffa fler hjärtstartare till staden

Terapihundar till alla äldreboenden

Gratis trygghetslarm

2015

Avstängda mobiltelefoner under lektionstid
Svar på motion

Öppna en närpolisstation i Hallonbergen

Insynsplatser för SD i kommunstyrelsen Gary Aelius

Att utreda antalet studie-och yrkesvägledare i grundskolan

Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag på besök

Flera kuratorer i Sundbybergs skolor

Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen

Bra tolkning åt dem som behöver

2014

Flytta snabbast möjligt containrarna från provisoriet Trädgårdsgatan!

Utred möjligheterna att förbättra SFI.

2013

Sundbyberg behöver en översyn av brandskyddet !
Svar på motion

Sundbyberg behöver en barnombudsman!
Svar på motion

Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat!

Rädda vårt Rissne från förslumning!

Bättre belysning behövs i Stora Ursvik för att skapa trygghet !
Svar på motion

2012

Oacceptabelt att våra egna unga invånare får vänta så länge för att få bostad!

Förbättra centrummiljön med sopsug!

Ta fram en konkret handlingsplan mot segregation!
Svar på motion

Ta hand om Rinkeby Kvarn!
Svar på motion

Sundbyberg behöver nya strategimål

Ge alla partier en plats i valnämnden!

Sälj Ekbacken!

Satsa på Hallonbergen!
Svar på motion

2011

”Inte acceptabelt att våra äldre har det sämst i landet enligt två undersökningar i rad!”

Oacceptabelt att inte ge våra invånare företräde till Förvaltarens bostäder!

Sundbyberg behöver en småföretagarby!