Handlingsprogram | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Handlingsprogram

Handlingsprogram –  Sundbybergarnas bästa!

Antaget 171024  (ladda ner)                                                                                                                                                                                                                

Innehåll

Allmänt 3

Prioriteringar 3

Sundbybergarnas bästa. 3

Invandring och bostadsbrist 4

Kommunstyrelsen. 5

             Personalpolitik utan diskriminering. 5

             Demokrati 5

Byggande och bostäder 6

              Sundbybergs nya stadskärna. 6

Skolan. 7

            Gymnasieskolan. 8

Äldreomsorg. 9

Förskolan. 9

Socialtjänst och arbetsmarknad. 10

              Funktionsnedsatta. 11

Kultur och fritid. 12

Byggnadslov och alkoholtillstånd. 13

Stadsmiljö och teknik. 13

Förvaltaren. 14

Alfabetiskt register 15

 

Allmänt

Sverigedemokraterna är ett mittenparti som värnar en solidarisk välfärdsmodell och har en socialkonservativ, nationalistisk grundsyn. Vi betraktar värdekonservatism som en viktig del av det goda samhället. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande baserat på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande.

Verkligheten har idag hunnit kapp övriga partier Man har äntligen insett att välfärden inte kan upprätthållas med ”öppna era hjärtan”-politiken och att folket heller inte vill veta av den. Moderaterna förespråkar och regeringen driver idag SD-politik.

Media försöker framställa Sverigedemokraterna som ett parti av och för svenskar. Det är felaktig bild. Många Sverigedemokrater har ursprung i andra länder. Vi tar alla ansvar för Sundbyberg.

Våra motioner och interpellationer hittar ni på hemsidan: https://sundbyberg.sd.se/

Vi finns även på Facebook.

 

Prioriteringar

Följande frågor ligger oss väldigt varmt om hjärtat:

  • Staden måste slå av på byggtakten. Bostäder ska vi huvudsakligen bygga åt Sundbybergare. Inte åt resten av regionen.
  • Vid bostadsförmedling ska Sundbybergarna kraftigt prioriteras. En kommunal bostadsförmedling bör bildas.  Alla Sundbybergare bör få 3 poäng/dag i Förvaltarens bostadskö. Övriga 1 p. Dessutom bör Förvaltaren skapa en intern byteskö.
  • En polisstation i Sundbyberg
  • En framgångsrik skola och en värdig äldreomsorg
  • Kymlinge och Rissne Ängar bör bli naturreservat.

 

Sundbybergarnas bästa

Sundbybergs politiker ska värna Sundbybergarnas bästa. Vi ska bygga en trygg, grön och mänsklig stad med goda kommunikationer. Sveriges minsta kommun ska främst bygga på höjden, inte på bredden. Lilla Sundbyberg får inte ha ambitionen att bygga för resten av landet.

Invånarna ska tydligt gynnas i Förvaltarens bostadskö. De egna invånarna ska inte sugas ut med dyra renoveringar. Boendeform ska hyresgästerna själva få avgöra i demokratisk ordning.

Företagandet är viktigt och arbete är en kungsväg till integration. En välfungerande stad kräver en välskött ekonomi med fungerande budgetuppföljning.

 

Invandring och bostadsbrist

Sammanfattning: Oroligheterna har ökat i våra utanförskapsområden. Tiggeriet skapar irritation, men politikerna står handlingsförlamade. Informera om återvandringsbidrag. 

Massinvandringen har bidragit till i enorm bostadsbrist. Konkurrensen om bostäderna har ökat dramatiskt. De som fått avslag på sin asylansökan kan söka igen efter fyra år. Under tiden kan de gömma sig som illegala invandrare. Tiggarna från Rumänien har också rätt att sätta sina barn i svensk skola om de bryter mot lagen och förväntas stanna. Denna generositet mot lagbrytare ökar knappast respekten för våra lagar.

Sundbyberg tvingas enligt lag årligen ta emot ett visst antal nyanlända. 2016 var det 78 personer och 2017 är det 88 osv. Sen vet vi inte hur många av dessa som även får hit sina anhöriga. Vi har många egna bostadslösa: hemmaboende ungdomar och studenter, andra- och tredjehandsboende, folk som flyttar runt bland vänner och bekanta samt våra egna uteliggare. Tillkommer alla som är väldigt trångbodda. Staden bör vägra ta emot tvångstilldelade nyanlända, då vi saknar lediga bostäder. Istället bör staden verka för återtagande av det kommunala självbestämmandet.

Det finns invandrare som längtar tillbaks till sitt forna hemland, men saknar ekonomiska medel att förverkliga denna dröm. EBO-lagen ger nyanlända rätt att bosätta sig var de vill. De väljer ofta storstäderna, vilket förvärrar bostadsbristen. Bosättningskommunen ansvarar för socialhjälp, skola och boende. Bostadsbristen i kombination med utanförskap kan motivera ett antal personer att söka återvandringsbidrag. Migrationsverket erbjuder återvandringsbidrag och resebidrag för de med uppehållstillstånd, samt återetableringsstöd till asylsökande och de som fått avslag. Staden bör sprida kunskap om dessa bidrag.

Utbildningsinsatser kan också behövas, för att ge sökande uppdaterade kunskaper om hemlandet, i syfte att underlätta återetableringen. Återvandringsbidrag är en vinst för både individen och samhället. Vi har motionerat om att sprida information om dessa bidrag.

Är det någon som tycker att tryggheten ökat det senaste decenniet? Vem vet när du eller ditt barn behöver hjälp medan ambulanspersonal, brandmän och polis hindras av stenkastare? Tillkommer narkotikaförsäljning, skottlossningar i våra invandrarområden.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är ett problem i många invandrartäta skolor och Sundbyberg utgör knappast något undantag.

Tiggarna har infört ”tullar” framför våra matbutiker. Vi ogillar dessa tullar, frivilliga eller inte. Vi hoppas att statsmakterna förbjuder tiggeriet och att EU pressar Rumänien att ta ansvar för sina medborgare. Under senare år har tiggarnas antal ökat kraftigt. Irritationen växer, men politikerna förblir handlingsförlamade. Även ansvarsfulla invandrare upprörs. Ett flertal har tagit steget över till vårt parti.

 

Kommunstyrelsen

Sundbyberg är på många sätt en attraktiv, välmående och underbar stad. Sundbybergarna är mycket engagerade i hur staden utvecklas och styrs. Vi vill göra staden ännu bättre och lösa de problem och brister som trots allt finns.

Vi vill att Sundbyberg ska vara en stad för alla. Oavsett stadsdel eller ursprung har alla samma rätt till grönområden, en bra skola och äldreomsorg i närområdet.

Budgetuppföljningen måste fungera! När uppföljningen visar, att utvecklingen går åt fel håll bör man snabbt vidta åtgärder för att räta upp situationen. Staden bör ha ett överskottsmål på minst 2 %. Vi Sverigedemokrater vill och kan förbättra Sundbyberg och se till att staden utvecklas i takt med tiden. Demokratin ska respekteras och alla partier behandlas lika. Alla partier ska kunna hyra Allaktivitetshuset.

Personalpolitik utan diskriminering

Sundbyberg bör vara en modern arbetsgivare i alla avseenden. Personalpolitiken ska utveckla de anställda, som i sin tur utvecklar stadens verksamheter. Konkurrensen om välutbildad arbetskraft hårdnar. Staden bör stötta personalens livslånga lärande.

Ofrivilliga deltidstjänster bör omvandlas till heltid om den anställde så önskar. Delade turer är ett otyg och bör avskaffas så långt detta är möjligt. Även anställda bör i möjligaste mån slippa håltimmar.

Vi Sverigedemokrater motsätter oss all form av diskriminering och därmed även kvotering, oavsett skäl. Hudfärg, etnicitet, kön eller sexuell läggning ska varken vara en belastning eller merit och aldrig beaktas vid t ex tjänstetillsättningar! Endast kompetens ska avgöra! Borde vara en självklarhet.

Demokrati

Före valet utökades Kommunfullmäktige från 51 till 55 ledamöter. Efter valet minskades större nämnder från 13 till 11 ledamöter. Att minska nämnderna samtidigt som fullmäktige utökas p.g.a. befolkningsökningen är uppenbart ologiskt. Syftet var förstås att utesluta SD från alla nämnder (en effekt vid tillämpning av ”lag och proportionellt valsätt”). När ledningen byttes ut hösten 2015 utökades kommunstyrelsen åter till 13 ledamöter, med följd att vi fick plats där. Men övriga nämnder utökades aldrig. SD vägras även platser i alla utskott, kommittéer, råd, bolag etc. Alla övriga partier, även de minsta, har plats i dessa organ. Idag sitter SD i kommunstyrelsen och valnämnden.

Man kan inte göra anspråk på att vara en god demokrat samtidigt som man manipulerar valresultatet på detta lömska sätt. Genom agerandet hindras SD från att få samma insyn och beslutsunderlag som övriga partier. Ändå pratar man gärna om ”allas lika värde”. Demokratin fungerar inte i Sundbyberg.

Direktdemokrati: Vi Sverigedemokrater är anhängare av direktdemokrati och ser positivt på beslutande folkomröstningar i viktiga kommunala frågor. Medborgardialogerna ska utvecklas, med nya metoder för samhällsplaneringen. Då ökar möjligheterna att bryta segregationen mellan stadsdelarna. För att öka medborgarnas insyn har vi motionerat om ett användarvänligt sökregister för motioner, interpellationer och enkla frågor.

Vi måste på allvar motverka politisk särbehandling och politiskt våld.

Sverigedemokraterna har funnits i Sundbybergs fullmäktigeförsamling sedan valet 2010. Vi tänker sätta Sundbybergarna främst. Det är varje Sundbybergspolitikers självklara plikt! I stadshuset agerar vi via motioner, interpellationer och våra röster i kommunstyrelse och fullmäktige.

 

Byggande och bostäder 

Sundbyberg är Sveriges folktätaste och till ytan minsta kommun. Därför är det extra viktigt att staden bygger försiktigt om vi vill behålla en grön och mänsklig stad. Vid utformningen av byggnads- och bostadspolitiken ska vi – som alltid – ha Sundbybergarnas bästa för ögonen. Lilla Sundbyberg ska inte ta ett överdrivet ansvar för regionens bostadsbyggande. Sveriges minsta stad saknar mark för att bygga bostäder åt resten av regionen.

Bostadsbyggandet styr befolkningsökningen, som i sin tur ställer ökade krav på skola, förskola, socialtjänst, äldrevård, butiker, infrastruktur och mycket annat. Bostadsbyggandet generar således även annan byggnation. Vi är förstås positiva till byggnation av kommersiella lokaler, samt lokaler för service åt stadens invånare.

I första hand ska redan hårdgjorda ytor bebyggas. I andra hand andra ytor utan naturvärde. Områden med naturvärde ska över huvud taget inte bebyggas. De är nödvändiga för invånarnas välbefinnande. Mini-skogar och andra naturområden är mycket värdefulla. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att bevara dessa. Snöd vinning får aldrig stå över dom mänskliga värdena. Bostadsbyggandet idag sker dessvärre till priset av viktiga naturområden (t.ex. Lingonskogen i Rissne, Klockstapeln i Ör etc.). Parker kan heller aldrig ersätta naturområden.

För förmedling av nya (ofta privatägda) hyresrätter till Sundbybergare behövs en kommunal bostadsförmedling. En viss andel ska användas som ungdomslägenheter och för sociala kontrakt (ej för nyanlända). Detta bör ställas som villkor vid nybyggnation. I den mån nybyggda bostadsrätter köps av Sundbybergare är det positivt. Men i övrigt lindras inte Sundbybergarnas bostadsbrist. Däremot kan de finansiera övrigt byggande, vilket man får man ta ställning till från fall till fall. Ombildningar till bostadsrätt varken ökar eller minskar antalet bostäder.

Grönytefaktorerna behöver ses över. Det är inte rimligt att gröna tak (0,8) och väggar (0,7) värderas nästan lika högt som grön mark (1,0).

Sundbybergs nya stadskärna

Nedläggningen av järnvägen ger stora möjligheter att göra om och knyta ihop centrum. Staden ska ha ett stort, ljust, grönt inbjudande torg utan bostäder. Torget bör bli ett attraktivt, inbjudande landmärke för Sundbyberg. Om torget alls bebyggs ska det handla om låga byggnader som cafeteria och liknande – för umgänge och avkoppling. Ett inglasat resecentrum skulle passa bra i området. Vi ser gärna låg bebyggelse längs Järnvägsgatan, för att minska skuggorna.

Inga bostäder bör byggas i Marabouparken eller längs kajen. Däremot ser vi gärna bänkar och kanske en låg cafébyggnad eller liknande. Vi kan tänka oss att ta bort träden mot kajen, för att skapa ett öppet mellan parken och vattnet! Allmänheten skall ha fri tillgång till hela området. Båtklubben ger liv och karaktär åt platsen.

 

Skolan

Sammanfattning: En kunskapsskola med fokus på lärande. Ingen flumskola! För detta krävs disciplin och att mobillekande förbjuds på lektionstid, samt att stökiga elever utvisas ur klassrummet. Välutbildade lärare med konkurrenskraftiga löner. Nolltolerans mot mobbning! 

Demokrati, yttrandefrihet och kritiskt tänkande ska genomsyra skolans arbete. Skolans uppgift är att ge eleverna faktakunskaper samt ett kritiskt och analytiskt tänkande. Arbetsro är nödvändigt.

Inflödet av alltfler icke svenskspråkiga elever ofta med dålig skolunderbyggnad, kräver ökade resurser. Ingen med heltäckande slöja ska anställas i stadens verksamheter, särskilt inte om de jobbar mot barn och äldre.

Man bör ha minst en idrottsaktivitet per dag i skolan, med betoning på rörlighet och motion. Detta gynnar koncentration och välmående och därmed även studieresultaten. Det kan vara korta övningar vid skolbänken på 5-10 minuter. Välmående elever är bra elever!

Könsuppdelning av religiösa skäl får inte förekomma i skolan.

Skolmaten är viktig och ska även fortsättningsvis vara avgiftsfri. Man bör servera närlagad, näringsrik svensk ekologisk mat. Kött från djur som vid slakt utsatts för onödigt lidande ska inte serveras.

Kuratorerna är idag underbemannade, med långa väntetider, med risk för tragedier. De hinner inte med sitt jobb! Eleverna betalar priset! Vi har motionerat om att tjänsterna bör utökas till minst halvtid på varje skola, vilket innebär en flerdubbling av arbetstiden.

Studievägledningen bör stärkas för alla Sundbybergs elever (även Komvux) för att hjälpa eleverna att välja lämplig utbildning. Att elever väljer fel spår utgör ett stort slöseri med tid och resurser.

I en skola med otydliga kunskapskrav får elever från studieovana hem ett klart handikapp. Det är därför viktigt att elever som inte får läxhjälp hemma, erbjuds detta i skolan.

Lärare och elever ska visa respekt för varandra. Det ställer krav på ordning och uppförande. Mobbning måste stävjas omedelbart! Upphör inte mobbningen omgående, ska mobbarna flyttas från klassen/skolan, alternativt stängas av från undervisningen! Lärare och rektorer som inte agerar kraftfullt bör inte jobba med skolungdomar.

På förekommen anledning måste det poängteras att lärare inte får ägna sig åt politisk indoktrinering i skolan. Inget riksdagsparti får favoriseras eller smutskastas!

Stökiga elever som inte bättrar sig bör omplaceras snabbt, även utan föräldrarnas medgivande. Man bör även inrätta jourklasser dit stökiga elever tillfälligt kan hänvisas. En god studiemiljö är högsta prioritet!

Vi ser gärna att Sundbybergs skolor anlitar pigga och intresserade pensionärer som ”klassmorfar” i skolorna. Detta ökar förståelsen över generationerna. Våra äldre kan bidra med sin visdom, sina erfarenheter och kunskaper.

Sverigedemokraterna är positiva till friskolor. Kommunen bör dock ha vetorätt vid start av nya privata skolor. Segregerande friskolor ska inte godkännas. Ingen får exkluderas p.g.a. religion eller kön.

Alltför många elever lämnar dessvärre Sundbybergs grundskolor med ofullständiga betyg. Detta kan inte accepteras. Det är en skyldighet för grundskolan att ge varje elev sådant stöd i skolarbetet att minimimålen uppnås. En enkel och självklar åtgärd är att förbjuda mobiltelefoner under lektionstid. Vi motionerade om detta 2015, men övriga partier avslog tyvärr motionen. Förslaget kom från ”fel parti”. Barnslig distansering från SD prioriteras framför elevernas studiero.

Ifall föräldrarna uppfattar stadens skolor som undermåliga riskerar vi att barnen flyttas till friskolor, vilket kan utarma stadens skolor. Mindre undervisningsgrupper kan motverka detta. Då får lärarna mer tid för individuell undervisning, vilket höjer undervisningskvalitén. Alla lärare bör vara behöriga.

Skolan måste bli bättre på att mäta individernas kunskapsnivå. Elever med behov av särskilt stöd ska ges det stöd som krävs för att uppnå skolans mål. Också elever med teoretisk begåvning behöver stimulans i skolan.

Skolket behöver åtgärdas effektivt. Därför måste frånvarorapporteringen fungera. Det är skolans uppgift att ta initiativ till kontakter mellan hem och skola. Skolk-SMS är en enkel och effektiv åtgärd, som tillämpas i staden.

Rektorerna har en nyckelfunktion i skolan. En drivande och entusiastisk skolledning är en förutsättning för att skolan ska kunna utvecklas i rätt riktning. Rektorernas roll måste stärkas och ges tillräckliga resurser. Rektorerna ska ägna sig åt ledning och utveckling, samt våga ta obekväma beslut för att kunna hantera besvärliga situationer. Rektorerna ska informera elever, föräldrar och polis, när illegala aktiviteter förekommer i skolan.

Skolan danar framtidens medborgare och lägger grunden till vår framtida välfärd. Utvecklingen i samhället gör också att fler långtidsutbildade behövs inom t ex teknik- och IT-sektorn. Ökade krav ställs också på ett livslångt lärande, med flera omställningar i livet.

All erfarenhet visar, att ungdomar som misslyckas i skolan har svårt att få jobb och ofta utvecklar ett destruktivt beteende. Misslyckas skolan även i fortsättningen är risken stor att socialtjänsten måste expandera för att ta hand om olyckliga människor. Trots åratal av diskussioner i fullmäktige kvarstår problemet med en relativt dyr skola, med dåliga resultat i avgångsklasserna.

Det är viktigt att staden snabbt, kraftfullt och målmedvetet engagerar sig i skolan. Det fanns en tid när Sundbyberg var ett föredöme för andra städer. Nu är det tvärtom. Det är viktigt att staden lever upp till FN:s barnkonvention, både i teorin och praktik

 

Gymnasieskolan

Den bör samverka med näringslivet för att öka elevernas kunskap om näringslivet. Detta kan även bli en väg till praktikplatser, men även de kommunala verksamheterna bör erbjuda sådana.

Vi anser det bäst att återgå till ordningen med yrkesförberedande och studieförberedande gymnasielinjer. Ett väl utbyggt Komvux är viktigt för att den som satsat fel ska kunna sadla om.

I det moderna samhället ställs ökade krav på att arbetskraft med god och lång utbildning. Detta är viktigt för att staden ska kunna konkurrera på en allt hårdare marknad. Det räcker inte med en god utbildning utan det handlar om ett livslångt lärande.  

En svårighet i all uppfostran är att sätta gränser och att hävda dessa. För att förebygga och ingripa vid kriminalitet behöver skolan ett väl utvecklat samarbete med föräldrar, polis och sociala myndigheter. På andra håll i landet har man sett förödande effekter av att skola, socialtjänst och polis inte har samverkat tillräckligt effektivt. Det vill vi inte se i Sundbyberg.

 

Äldreomsorg

Sammanfattning: Våra äldre har fullgjort arbetslinjen och är därför förtjänta av en fin ålderdom. De jobbade för oss – nu jobbar vi för dom. Gratis trygghetslarm, friskvårdsträning och sommarkollo för våra pensionärer.  

Under ett långt liv har våra äldre slitit för att bygga välfärden i Sverige och Sundbyberg. De har redan fullgjort ”arbetslinjen” och nu är det vår skyldighet att ge dessa en fin ålderdom! Allt annat är en grov orättvisa!

Vid upphandlingar inom äldreområdet bör kvalitet prioriteras. Staden bör bilda en volontärförmedling för att hjälpa äldre med högläsning, promenader, sällskap osv. Äldreombud är ett utmärkt initiativ. Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar är bra. Vi kräver att äldreomsorgen kvalitetsmässigt i vart fall når medelvärdet i länet. Rika Sundbyberg har råd med detta.

Även som äldre, bör vi kunna påverka vår vardag och ha ett värdigt boende. Vi bör få välja mellan att bo hemma eller på äldreboende, men ändå alltid ha rätt till god omsorg med hög kvalitet. Även inom äldrevården är hjälp och stöd till anhörigvårdare viktigt. Tolv timmar per månad räcker dock inte långt när vårdbehovet är stort. Man bör även kunna ge ekonomiskt stöd till anhörigvårdare. De avlastar ju staden.

Ett väl utbyggt trygghets- och seniorboende är viktigt. Vi värdesätter en generös bedömning där den som önskar ska kunna beredas plats på äldreboende, utan långa väntetider. Vi menar att det kan behövas nya typer av äldreboenden i staden. Nockebyhem i Bromma borde kunna tjäna som föredömen. Våra äldre får enligt lag fortsätta som sambor när ena parten behöver flytta till äldreboende.

Maten ska vara när lagad, näringsrik, välsmakande och varm.

Enligt lag har hemtjänstpersonalen särskild legitimation. Rutinen att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar är också bra. Ingen med heltäckande slöja bör anställas inom äldrevården. Vi har motionerat om gratis trygghetslarm. För att förgylla sommaren vill vi att våra äldre erbjuds gratis sommarkollo. Sprinklersystem är på väg att införas på alla äldreboenden. Vi har även motionerat om terapihundar till alla våra äldreboenden. Våra äldre har mycket kunskap och erfarenhet, som bör delges ungdomarna. Som nämnts föreslår vi att skolorna inför systemet med klassmorfar, för att öka förståelsen över generationerna. Vintertid bör alla över 65 år erbjudas gratis halkskydd.

Kvalitativ hemtjänst och hemsjukvård är helt avgörande för ett bra liv på ålderns höst. Stadens ”fixar-Malte” är ett fint initiativ.

 

Förskolan

Sammanfattning: Förskolan ska vara öppen när föräldrarna jobbar. Förskollärarna ska vara välutbildade och utan genuspedagogiska ambitioner. Heltäckande slöja ska förbjudas.  

Förskolan är viktig för att ge barnen en bra start i livet. Det gäller kunskaper i svenska språket, våra traditioner, samt om rätt och fel. Grundläggande kunskaper i matematik, naturkunskap, teknik etc. är också viktigt. Goda svenska-kunskaper hos förskolepersonalen är avgörande för att dessa ska kunna lära ut god svenska till barnen.

För att förmedla dessa kunskaper behövs ett tillräckligt antal utbildade förskollärare. Andra personalgrupper kan inte ersätta dessa. Självklart ska barnen kunna se förskollärarnas ansikten, så heltäckande slöja ska förbjudas inom förskolan.

Maten ska vara när lagad, näringsrik och välsmakande. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande ska inte serveras.

Stadens ”nattdagis” Ugglan växer i popularitet och har redan fler barn än vad man dimensionerat för. En utökning kan bli aktuellt längre fram. Många föräldrar vill själva ta hand om sina barn och dessa bör erbjudas möjligheten att kontrakteras som dagbarnvårdare för sina egna barn. Staden bör alltså i likhet med många andra kommuner införa vårdnadsbidrag.

Våra barn ska inte utsättas för genuspedagogiska experiment! De ska få utveckla sina könsroller utan påtryckningar från klåfingriga vuxna.

 

Socialtjänst och arbetsmarknad

Sammanfattning: Vi står upp för folkhemstanken där samhället tar hand om sina svaga.     Försörjningsstöd är dock en tillfällig lösning. Vägen till integration och ett värdigt liv går via arbete. Kunskaper i svenska språket är nyckeln. Drogprevention bör prioriteras. Frivilligarbetet är betydelsefullt. 

Sverigedemokraterna står upp för en solidariskt finansierad välfärdsmodell. Nationstillhörigheten – inte klasstillhörigheten – är avgörande för rätten att ta del av välfärden. Sverige tar hand om sina medborgare och Sundbyberg om sina!

Respekt och empati ska genomsyra socialtjänstens arbete. Försörjningsstödet bör ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Det bör kopplas till individens medverkan i att försöka komma ur problemsituationen. En aktiv näringspolitik som leder till fler jobb är en hörnsten för att minska bidragsberoendet. Kostnaden för socialbidrag är stor och påverkar staden negativt. Vi måste således arbeta aktivt för att fler Sundbybergare ska kunna leva på egen lön och pension. Det är en stor frihet att genom eget arbete försörja sig och sin familj.

Svenskundervisning är avgörande för att snabbt leda invandrarna in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att visa på framgångsrikt arbete mot minskat bidragsberoende. Man bör även lära av andra kommuner.

Det är viktigt att familjerådgivningen fortsatt har korta väntetider. En handlingsplan för att minska antalet aborter och självmord bör även upprättas. Rådgivning och information kan minska onödigt lidande.

Frivilligorganisationernas insatser för människor med sociala problem måste stödjas. Det finns en kraft i det ideella arbetet, som inte kan ersättas av något annat. Vi vet att många utslagna människor undviker kontakt med sociala myndigheter. Genom frivilligorganisationerna kan fler medborgare nås och ges ett värdigare liv. Staden bör även upprätta en handlingsplan för att minska antalet vräkningar av barnfamiljer.

För att uppnå ett frihetssträvande och levande samhälle är det viktigt med organisationer för olika goda syften. Vissa kan även minska risken för hedersrelaterat våld och självmord särskilt bland unga.

En tendens är att drogmissbruket breder ut sig, vilket är oroväckande bland unga speciellt. Det drogpreventiva arbetet måste effektiviseras, för att minska nyrekryteringen av ungdomar. Det är viktigt med helhetslösningar samt välfungerande beroendeenheter och behandlingshem i närområdet. Därför måste vårdkedjan fungera. Avgiftning, slutenvård och öppenvård måste bilda en helhet för ett bra vårdresultat. Staden bör öka satsningarna för våra hemlösa Sundbybergare enligt socialtjänstenslagars uppfattning.

Brottslighet

Sammanfattning: Radikal islamism följt av vänsterextremism utgör det största hotet mot landets säkerhet. Frivilliga gör en viktig insats för att öka tryggheten lokalt. Sundbyberg behöver en egen polisstation. 

Sverigedemokraterna prioriterar förebyggande arbete och samverkan mellan stadens olika aktörer.

Våldsbejakande extremism utgör ett allvarligt hot. Därefter kommer den autonoma vänstern, följt av högerextremister. Vänsterextremisterna respekterar inte demokratin.

Staden bör inrätta ett brottsförebyggande råd, där staden, skolan, polisen, näringslivet och föreningar samverkar för att förebygga brott. Nattvandringsgrupperna gör en föredömlig insats och bör etableras i alla oroliga områden. Alla som jobbar med barn och ungdomar i stadens verksamheter ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Vidare bör staden verka för att upptäcka, förhindra och anmäla hedersrelaterad brottslighet. Staden bör aktivt stödja brottsofferjourer.

Staden ska trygga stadsmiljöerna med god belysning, bättre renhållning och kontinuerliga medborgardialoger. Vi vill ha kameraövervakning av särskilt våldsutsatta platser.

Förvaltarsatsningen ”Tryggve” bör ersättas med fler poliser och socialpersonal i fält. Staden bör dessutom kräva en egen polisstation. En polisstation i Solna centrum är förstås otillräckligt. Vi motionerade 2015 om att staden skulle föreslå en närpolisstation i Sundbyberg. När Sundbyberg hade en egen poliskår varierade antalet poliser mellan 21 och 29.

Det inträffar alltför många brott i Sundbyberg, bl.a. rån, misshandel, våldtäkt och hot. Det förekommer även att ungdomsgäng överfaller och misshandlar människor kombinerat med rån eller stöld. Detta är helt oacceptabelt och vi kräver krafttag för att stoppa den negativa utvecklingen.

I det brottsförebyggande arbetet är satsning på skola och familj viktigast, så att ungdomar tidigt lär sig vad som är rätt och fel.

Funktionsnedsatta

Staden bör upprätta ett handikappolitiskt program. ”Handslaget” startade 2013 och innebär aktiv samverkan mellan staden och olika organisationer för funktionshindrade. Ett initiativ vi applåderar. Handslaget innefattar också åtgärder för meningsfull sysselsättning och hjälp in i arbetsmarknaden. Anhörigvårdare bör erbjudas hjälp och stöd.

Företagande och arbete

Sammanfattning: Vi vill satsa på småföretagandet och ser gärna en småföretagarby i Milo-området. Stadens småföretagare får inte missgynnas i upphandlingar. 

Vi vill koppla samman arbetsmarknadspolitik med näringspolitik. Företagande, särskilt småföretagande ligger oss varmt om hjärtat. Småföretag kan få eftersatta stadsdelar att blomstra. Småföretagandet bör stimuleras och utbildningsinsatser genomföras, för att avhjälpa arbetskraftsbristen inom vissa bristyrken. Bra lokaler för småföretag är därför mycket viktigt. Vi vill ha en småföretagarby efter mönster från andra städer t ex Täby och Lund.

Företagarna har då möjlighet att utvecklas och hjälpa varandra genom kluster och gemensamma projekt. Konkurrens och samverkan inom samma geografiska område stimulerar företagen att utvecklas. Vi bör tävla med Solna och andra framgångsrika kommuner om att bli den mest företagsvänliga kommunen i Sverige.

I Sundbyberg kan mycket göras för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt, företagsamhet och jobb:

  • Öka köpkraften för Sundbybergarna genom att fler försörjer sig utan bidrag
  • Skapa minst en småföretagarbyi t ex gamla Milo-området
  • Se till att stadens småföretagare inte missgynnas vid upphandlingar
  • Minskad kommunal byråkrati vid nyetableringar
  • Bättre marknadsföring av hela Sundbyberg som handels-och företagarkommun

Detta är några punkter som Sundbybergs stad behöver agera utifrån. Mål och visioner i kombination med politiskt ledarskap är avgörande.

Med sina utmärkta kommunikationer har Sundbyberg en stark konkurrensparameter för att locka till sig företag och arbetstillfällen.

Det är viktigt för Sundbyberg att allas kunskap och kompetens tas tillvara. Detta gäller även Sundbybergare med rötter i andra länder. Att skapa möjligheter för dessa att arbeta och att aktivt delta i samhällslivet är nödvändigt.

 

Kultur och fritid

Sammanfattning: Satsa på svenska musik- och danstraditioner. Lyft fram Sundbybergs intressanta historia. Nationaldagsfirandet på Golfängarna är en fantastisk tradition men rädslan att framhäva svenska flaggan är tragisk. Alla partier ska ha tillgång till Allaktivitetshuset. 

Staden bör inrätta en särskild kulturarvsfond, dit organisationer, föreningar och myndigheter kan vända sig för att söka medel för att värna och öka kunskapen om vår historia.

Sundbybergs Museum ökar kunskapen om kulturarvet och är ett måste för alla Sundbybergare! För att museet ska kunna överleva bör bidraget höjas rejält. Alternativet att staden tar över verksamheten blir dyrare. Den offentliga konsten bör särskilt lyfta fram Sundbybergs historia.

Den politiska ledningen har infört förbjud för politiska partier att hyra lokaler i Allaktivitetshuset. Politisk aktivitet är dock nödvändigt för en fungerande demokrati. Därför ska i vart fall alla fullmäktigepartier ha tillgång till Allaktivitetshuset för politiska möten.

Staden har historiska minnesmärken som inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Exempel är Rinkebykvarn samt den fina, välbevarade, men väl dolda, 1000-åriga runstenen vid Råsta gård i Ör. Vi har motionerat om att dessa bör synliggöras.

Ungdomarnas fritid bör vara meningsfylld. Vi vill främst satsa på Hallonbergen och Rissne eftersom ungdomarna där tidigare ägnat sig åt destruktiv verksamhet, med ett flertal tragiska dödsfall i ung ålder.

De kommunala musik- och kulturskolorna bör särskilt uppmuntras att levandegöra gamla svenska dans- och musiktraditioner.

Staden bör vara mycket restriktiv med bidrag till smala och politiserade aktiviteter. Bidragen till vuxenkultur bör begränsas till bibliotek och kulturarvsbefrämjande verksamheter. En förutsättning för bidrag ska vara att föreningen klart tar avstånd från våld.

Nationaldagsfirandet i Sundbyberg är unikt till sin omfattning. Denna fina tradition bör självklart fortsätta och vidareutvecklas. Dock bör man minnas vad man firar och inse att svenska flaggan är en fin symbol som bör visas stolt. När vi delat ut flaggor på nationaldagen har det mötts med stor uppskattning av både svenskar och invandrare. Nationaldagen är en dag att fira Sverige och det svenska.

 

Byggnadslov och alkoholtillstånd

Processen för byggnadslov och alkoholtillstånd ska vara snabb och korrekt. Vi motsätter oss fördyrande lokala krav vid bygglov.

 

Stadsmiljö och teknik

Sammanfattning: Vi vill se ett grönt och mänskligt Sundbyberg. Nedgrävningen av järnvägen frilägger stora centrala ytor. Omvandla Kymlinge, Golfängarna och Rissne ängar till naturreservat. 

Det är med stor glädje vi ser att vår framlidne partiväns Stellan Bojerud vision om nedgrävning av järnvägen är på väg att förverkligas. Stora centrala markytor friläggs när delningen av Sundbyberg äntligen upphör.

Vi vill ha en ansvarsfull tillväxt, med hänsyn till våra gröna värden. Sundbyberg är mycket tätbefolkad och våra få grönområden behövs för rekreation. Den nuvarande relationen mellan arbetsplatser och bostäder måste också bevaras.

Att Sveriges folktätaste och minsta kommun ägnar sig åt rekordbyggande är oförenligt med visionen om ett grönt och mänskligt Sundbyberg. Lilla Sundbyberg får inte ta byggansvar för resten av landet.

Vi vill bevara Kymlinge, Golfängarna och Rissne Ängar och som kommunala naturreservat för motion och rekreation. Även våra andra grönområden bör värnas. Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och därför måste vi bygga på höjden.

Självklart ska medborgarna ges insyn och inflytande i stadsplaneringsprocessen.

Sundbyberg är en segregerad stad och segregationen har ökat under lång tid. Det är numera stor skillnad ifall man bor i Hallonbergen, Storskogen, Duvbo, Rissne eller centrum. Vi vill minska segregationen eftersom den hämmar utvecklingen.

Vi har motionerat om hjärtstartare på platser där många människor (särskilt äldre) samlas. Varje förbipasserande kan använda dessa för att rädda livet på den som plötsligt drabbats av hjärtstillestånd.

Sverigedemokraterna ser positivt på omställning till fossilfri energi och förespråkar därför laddningsstationer för elbilar i staden.

Vi prioriterar en trafiksäker miljö. Dessutom vill vi att staden hålls välstädad och vacker med rikliga inslag av grönska. Träd i gatumiljön är värdefullt. Eftersom Sundbyberg har en snabb tillväxt är det extra viktigt att tänka på hur staden byggs ut. En bra planering av cykelvägar, gröna stråk och kollektivtrafik är en förutsättning för att Sundbybergarna ska kunna färdas fritt och miljösmart i staden.

Miljöarbetet måste fortsätta. Under senare år har ett antal soprum och sopnedkast stängts. Detta har resulterat i ett antal sopkärl och sophus utanför bostadshusen. Där förutsättningar finns bör en sopsugslösning övervägas.

Klotterplank bör inte tillåtas, då de visat sig öka klotter även på andra ställen. Klotter bör tvättas bort snarast, helst dagen efter.

Vi är oroade över att många butiker valt att lämna framförallt Sturegatan. Vi måste även säkra tillräckligt antal parkeringsplatser i centrum för att handlarna ska överleva.

 

Förvaltaren

Sammanfattning: Poängberäkningen för Sundbybergare i bostadskön måste förbättras. Vid lägenhetsrenoveringar ska hyresgästerna erbjudas ett billigt och ett eller flera dyrare alternativ. Vi vill se fler ombildningar i hela Sundbyberg. Inrätta en kommunal bostadsförmedling. 

Det är idag mycket svårt för Sundbybergarna att få bostad i den egna staden. Förvaltaren har drygt 8000 lägenheter, varav ett fåtal fördelas via bostadskön. 90 000 (varav en stor majoritet icke Sundbybergare) köade hösten 2015 för ett fåtal lediga och utannonserade lägenheter. Är det rimligt att ett betydande antal lägenheter går till icke Sundbybergare? Staden bör vägra ta emot tvångstilldelade nyanlända. Det är inte rimligt att dom tar bostäder som Sundbybergare köat för i många år.

Vi vill inrätta en kommunal bostadsförmedling som även kan förmedla bostäder i privatägda fastigheter, särskilt som all nybyggnation för närvarande är privat. Idag förmedlar Förvaltarens bostadsförmedling bara kommunägda Förvaltarens egna bostäder.

Idag får Förvaltarens hyresgäster och Sundbybergsungdomar 1.5 poäng per dag och övriga 1 poäng per dag. Övriga Sundbybergare likställs alltså med norrlänningar i detta avseende! Bör inte Sundbybergare ges företräde till Förvaltarens bostäder? Vi har motionerat om att alla Sundbybergare ska få 3 poäng/dag. Övriga föreslås få fortsatt 1 poäng per dag, samt debiteras en köavgift på 500 kr/år. Vi hoppas att även Sundbybergs övriga politiker är villiga att stå upp för Sundbybergarna.

I syfte att hålla hyrorna nere bör avkastningskravet hålla sig på lagens miniminivå och vinstöverföringar från Förvaltaren ska vara mycket låga. Eventuella vinster ska således huvudsakligen stanna kvar i Förvaltaren och användas för välbehövliga renoveringar och andra åtgärder, i syfte att dämpa hyreshöjningarna.

Ägardirektiven föreskriver ett reellt inflytande för hyresgästerna vid lägenhetsrenoveringar, vilket ännu inte förverkligats. De senaste årens renoveringar har resulterat i att hyran i vissa fall nästan fördubblats. Därom vittnar förtvivlade hyresgäster i artiklar och rättsfall. Vi vill ha ett reellt inflytande för hyresgästerna. Vid renoveringar ska alla erbjudas ett alternativ med enbart nödvändiga åtgärder. Utöver detta kan boende erbjudas ett eller flera mer påkostade alternativ. Kraftiga hyreshöjningar får inte komma som en chock i efterhand!

Vi har alltid varit emot lyxsaneringar. Traditionell upprustning är bäst, d v s nya avloppsstammar och annat nödvändigt. Därmed undviker vi tvångsförflyttning av Sundbybergare.

Vi vill se fler ombildningar tills vi uppnått en jämn fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter i hela Sundbyberg. Att hyresgästerna beslutar om den egna boendeformen är boendedemokrati.

 

   Alfabetiskt register

anhörigvårdare……………………………………. 9

bibliotek……………………………………………. 13

bostadskö……………………………………………. 3

bostadsrätter……………………………………… 15

bostäder……………………………….. 4, 6, 13, 14

brottsförebyggande råd………………………. 11

brottsofferjourer………………………………… 11

byggande…………………………………………….. 6

byggnadslov………………………………………. 13

dagbarnvårdare…………………………………. 10

demokrati……………………………………………. 7

direktdemokrati……………………………………. 5

drogmissbruk…………………………………….. 11

elbilar……………………………………………….. 14

friskolor…………………………………………… 7, 8

funktionsnedsatta……………………………….. 11

företagande………………………………….. 11, 12

förskola………………………………………………. 9

Förvaltaren……………………………………….. 14

genuspedagog……………………………………… 9

Golfängarna……………………………… 3, 12, 13

grönytefaktor……………………………………… Se

gymnasieskolan……………………………………. 8

Hallonbergen…………………………………….. 13

heltäckande slöja………………………… 7, 9, 10

hemlösa…………………………………………….. 11

hjärtstartare………………………………………. 13

hyresrätter……………………………………… 6, 15

indoktrinering……………………………………… 7

Invandring…………………………………………… 4

islamism……………………………………………. 11

jourklasser………………………………………….. 7

järnvägen………………………………………….. 13

Järnvägsgatan……………………………………… 6

klassmorfar……………………………………… 7, 9

klotterplank……………………………………….. 14

kommunal bostadsförmedling……….. 3, 6, 14

Komvux…………………………………………… 7, 8

konst…………………………………………………. 12

kulturarvsfond……………………………………. 12

kurator……………………………………………….. 7

kvotering…………………………………………….. 5

Kymlinge……………………………………….. 3, 13

Lingonskogen………………………………………. 6

läxhjälp………………………………………………. 7

Marabouparken…………………………………… 6

miljö…………………………………………………. 14

mobbning……………………………………………. 7

mobiltelefoner……………………………………… 8

Nationaldag………………………………………. 12

nattdagis…………………………………………… 10

naturreservat………………………………….. 3, 13

nyanlända…………………………………………… 4

nämnder……………………………………………… 5

ombildningar………………………………… 14, 15

polis…………………………………………….. 4, 8, 9

polisstation………………………………………… 11

rektorerna…………………………………………… 8

renoveringar………………………………….. 3, 14

Rissne……………………………………………. 3, 13

runstenen…………………………………………… 12

skolan…………………………………….. 7, 8, 9, 11

skolk-SMS…………………………………………… 8

skolmaten……………………………………………. 7

småföretagarby…………………………….. 11, 12

socialtjänsten………………………………………. 8

sopsug………………………………………………. 14

stadskärna……………………………………….. 2, 6

Studievägledningen………………………………. 7

Sundbybergs Museum…………………………. 12

terapihundar……………………………………….. 9

tiggarna………………………………………………. 4

Torget…………………………………………………. 6

trygghetslarm………………………………………. 9

tvångsäktenskap…………………………………… 4

volontärförmedling………………………………. 9

våldsbejakande extremism…………………… 11

välfärdsmodell……………………………….. 3, 10

återvandringsbidrag…………………………….. 4

äldreomsorg………………………………………… 9

överskottsmål………………………………………. 5