Handlingsprogram | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Handlingsprogram

Nedan har ni uppdaterat Handlingsprogram saxat från budget 2019.  Tyck gärna till!

 Allmänt

Sverigedemokraterna är ett mittenparti som värnar en solidarisk välfärdsmodell och har en socialkonservativ, nationalistisk grundsyn. Vi betraktar värdekonservatism som en viktig del av det goda samhället. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande baserat på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande.

Verkligheten har idag hunnit kapp övriga partier Man har äntligen insett att välfärden inte kan upprätthållas med ”öppna era hjärtan”-politiken och att folket heller inte vill veta av den. Moderaterna förespråkar och regeringen driver idag SD-politik.

Media försöker framställa Sverigedemokraterna som ett parti av och för svenskar. Det är felaktig bild. Många Sverigedemokrater har ursprung i andra länder. Vi tar alla ansvar för Sundbyberg.

Våra motioner och interpellationer hittar ni på hemsidan: https://sundbyberg.sd.se/

Prioriteringar

Följande frågor ligger oss väldigt varmt om hjärtat:

  • En trygg stad med framgångsrik skola och en värdig äldreomsorg
  • Hyresbostäderna ska gå till Sundbybergarna.
  • Kymlingeoch Rissne Ängar ska bli naturreservat.
  • Staden ska genomgå en ansvarsfull tillväxt och utveckling

Kommunstyrelse

Sammanfattning: Heltid utan delade turer. Ingen kvotering! 2 %   överskottsmål. Fördjupad direktdemokrati.

Sundbybergarnas bästa är vår utgångspunkt. Oavsett stadsdel eller ursprung har alla samma rätt till grönområden, en bra skola och äldreomsorg i närområdet.

Budgetuppföljningen måste fungera! Staden bör ha ett överskottsmål på minst 2 %.

Personalpolitik utan diskriminering

Sundbyberg bör vara en modern arbetsgivare i alla avseenden. Personalpolitiken ska utveckla de anställda som i sin tur utvecklar stadens verksamheter. Staden bör stötta personalens livslånga lärande.

Personalplaneringen måste ha god framförhållning och betala löner som lockar kvalificerad personal. Överbelastning p.g.a. underbemanning är oacceptabelt.

Ofrivillig deltid bör omvandlas till heltid. Delade turer bör avskaffas så långt möjligt. Även anställda bör i möjligaste mån slippa håltimmar.

Våra äldre och unga ska inte behöva utsättas för maskerad personal, så ingen med heltäckande slöja ska anställas i stadens verksamheter. Det hör inte hemma i vår kultur.

Vi Sverigedemokrater motsätter oss all form av diskriminering och därmed även kvotering, oavsett skäl. Etnicitet, kön eller sexuell läggning ska inte vara en faktor, d.v.s. varken meritera eller belasta vid t ex tjänstetillsättningar. Endast kompetens ska avgöra! Borde vara en självklarhet.

Demokrati

Förtroendet för vårt samhällsskick förutsätter att demokratin och valresultatet respekteras. Alla fullmäktigepartier ska behandlas lika

Vi Sverigedemokrater är anhängare av direktdemokrati och ser positivt på beslutande folkomröstningar i viktiga kommunala frågor. Självklart ska medborgarna ges insyn och inflytande i stadsplaneringsprocessen. För att öka medborgarnas insyn har vi motionerat om ett användarvänligt sökregister för motioner, interpellationer och enkla frågor.

Vi måste på allvar motverka politisk särbehandling och politiskt våld.

Invandring och bostadsbrist

Sammanfattning: Inga fler nyanlända! Stoppa tiggeriet! 

 Massinvandringen har orsakat en enorm bostadsbrist. Konkurrensen om bostäderna har ökat dramatiskt. Sundbyberg tvingas årligen ta emot ett visst antal nyanlända. 2016 var det 78, 2017 var det 88 och 2018 blir det 65. Staden bör vägra ta emot nyanlända, med hänvisning till bostadsbristen. Sen vet vi inte hur många som även tar hit sina anhöriga. Vi har många egna bostadslösa: hemmaboende ungdomar och studenter, andra- och tredjehandsboende, folk som flyttar runt bland vänner och bekanta, samt våra egna uteliggare. Tillkommer alla trångbodda.

 En del längtar tillbaks till sitt forna hemland, men saknar medel att förverkliga drömmen. Bostadsbrist och utanförskap kan motivera till att söka återvandringsbidrag. Migrationsverket erbjuder återvandringsbidrag och resebidrag för de med uppehållstillstånd, samt återetableringsstöd till asylsökande och de som fått avslag. Staden bör sprida kunskap om dessa bidrag, något vi motionerat om. Utbildningsinsatser kan behövas, för att uppdatera kunskaperna om hemlandet i syfte att underlätta återetableringen. Återvandringsbidrag är en vinst för både individen och samhället.

Tycker du att tryggheten ökat det senaste decenniet? Skottlossningar och knivmord chockar Sundbybergarna. Tillkommer narkotikaförsäljning och rån i våra utanförskapsområden. Vem vet när du eller anhörig behöver hjälp medan ambulanspersonal, brandmän och polis hindras av stenkastare?

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är ett problem i många invandrartäta skolor och Sundbyberg utgör knappast något undantag. Hur stort är problemet här?

Tiggarna har infört ”tullar” framför våra matbutiker. Vi vill att statsmakterna förbjuder tiggeriet och tillsammans med EU pressar hemländerna att ta ansvar för sina medborgare. Irritationen växer hos ansvarsfulla medborgare, men politikerna är handlingsförlamade. Många har tagit steget över till vårt parti.

Företagande och arbete

Sammanfattning: Stimulera småföretagandet vid nyetableringar och upphandlingar. Småföretagarby. Marknadsför som handels- och företagarkommun. 

 Vi vill koppla samman arbetsmarknadspolitik med näringspolitik. Företagande, särskilt småföretagande ligger oss varmt om hjärtat. Småföretag kan få eftersatta stadsdelar att blomstra. Bra lokaler för småföretag är därför mycket viktigt. Vi vill ha en småföretagarby efter mönster från andra städer t ex Täby och Lund.

Konkurrens och samverkan inom samma geografiska område stimulerar företagen att utvecklas. Vi bör tävla med Solna och andra framgångsrika kommuner om att bli den mest företagsvänliga kommunen i Sverige.

I Sundbyberg kan mycket göras för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt, företagsamhet och jobb:

  • Öka köpkraften genom minskat bidragsberoende
  • Skapa minst en småföretagarbyi t ex gamla Milo-området
  • Se till att stadens småföretagare inte missgynnas vid upphandlingar
  • Minimal kommunal byråkrati vid nyetableringar
  • Bättre marknadsföring av hela Sundbyberg som handels-och företagarkommun

Med utmärkta kommunikationer kan Sundbyberg locka företag och arbetskraft.

Invånarnas kunskap och kompetens bör tillvaratas. Detta gäller även Sundbybergare med rötter i andra länder. Att skapa möjligheter för dessa att arbeta och att aktivt delta i samhällslivet är nödvändigt.

Förvaltaren

Sammanfattning: Högprioritera Sundbybergare i bostadskön. Köa från 13 år. Fler ombildningar.  Minimalt vinstuttag. Billigt alternativ vid lägenhetsrenoveringar.

 Det är idag mycket svårt för Sundbybergarna att få bostad i den egna staden. Förvaltaren har nästan 7000 lägenheter, varav ett fåtal fördelas via bostadskön. 50 000 (varav 75 % icke Sundbybergare) köar för ett fåtal lediga lägenheter. Är det rimligt att många lägenheter går till icke Sundbybergare?

Vi har motionerat om att alla Sundbybergare ska få 3 köpoäng per dag och övriga fortsatt 1 poäng (och debiteras en årlig köavgift på 500 kr). Idag får Förvaltarens hyresgäster och Sundbybergsungdomar 1.5 och övriga 1 köpoäng per dag. Övriga Sundbybergare likställs alltså med norrlänningar i detta avseende! Bör inte Sundbybergare ges företräde till stadens bostäder? Vi hoppas att Sundbybergs övriga politiker vill stå upp för Sundbybergarna. Dessutom bör man skapa en intern byteskö för Förvaltarens hyresgäster, som i Stockholm.

För att öka ungdomarnas möjligheter till bostad bör Sundbybergare få ställa sig i bostadskön från 13 års ålder.

För att dämpa hyreshöjningarna bör avkastningskravet ligga på lagens miniminivå och vinstöverföringar från Förvaltaren vara mycket låga. Vinster från verksamheten ska huvudsakligen stanna hos Förvaltaren för renoveringar och andra angelägna åtgärder. Satsningar som gynnar alla kommuninvånare ska finansieras via skattsedeln.

Ägardirektiven föreskriver ett reellt inflytande för hyresgästerna vid lägenhetsrenoveringar. Förr kunde renoveringar resultera i nästan dubblad hyra. Därom vittnar förtvivlade hyresgäster i artiklar och rättsfall. Vi krävde ett reellt inflytande för hyresgästerna vid renoveringar där alla erbjuds ett alternativ med enbart nödvändiga åtgärder. Kraftiga hyreshöjningar får inte komma som en chock i efterhand! Vi har nu fått gehör för detta.

Vi vill se fler ombildningar tills vi uppnått en jämn fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter i hela Sundbyberg. Att hyresgästerna röstar om den egna boendeformen är boendedemokrati, då 2/3 majoritet krävs för ett ja.

Grundskole- och gymnasienämnd

Sammanfattning: Behöriga lärare med bra löner. Disciplinerad kunskapsskola utan politisk indoktrinering. Mobilförbud. Närlagad mat. Fler kuratorer. Stökiga elever utvisas. Jourklasser. Nolltolerans mot mobbning! Läxhjälp. Stärkt studievägledning och komvux.

 Demokrati, yttrandefrihet och kritiskt tänkande ska genomsyra skolans arbete. Skolans uppgift är att förmedla faktakunskaper samt ett kritiskt och analytiskt tänkande. Arbetsro är en grundförutsättning.

Inflödet av nyanlända med dålig skolunderbyggnad kräver ökade skolresurser.

Alltför många elever lämnar dessvärre Sundbybergs grundskolor med ofullständiga betyg. Detta kan inte accepteras. Det är en skyldighet för grundskolan att ge varje elev sådant stöd i skolarbetet att minimimålen uppnås. En självklar åtgärd är mobilförbud under lektionstid, något vi motionerade om 2015.

Man bör ha minst en fysisk aktivitet per dag i skolan, med betoning på rörlighet och motion. Detta gynnar koncentration, välmående och studieresultat. Det kan handla om korta övningar vid skolbänken på 5-10 minuter. Välmående elever är duktiga elever!

Könsuppdelning av religiösa skäl får inte förekomma.

Skolmaten är viktig och ska även fortsättningsvis vara avgiftsfri. Man bör servera närlagad, näringsrik svensk ekologisk mat. Kött från djur som vid slakt utsatts för onödigt lidande ska inte serveras. Större skolor bör tillaga maten själva och gärna leverera till mindre skolor.

Kuratorerna är idag underbemannade, med långa väntetider och risk för tragedier. Våra elever får inte den hjälp dom behöver. Vi har motionerat om utökning till minst halvtid på varje skola, vilket innebär en flerdubbling av arbetstiden.

Studievägledningen bör stärkas för att hjälpa eleverna (även på Komvux) till lämplig utbildning. Att välja fel spår är ett stort slöseri med tid och resurser.

I en skola med otydliga kunskapskrav får elever från studieovana hem ett klart handikapp. Det är därför viktigt att elever utan läxhjälp hemma, erbjuds detta i skolan.

Lärare och elever ska visa ömsesidig respekt. Det ställer krav på ordning och uppförande. Mobbning måste stävjas omedelbart! Upphör inte mobbningen omgående, ska mobbarna flyttas från klassen/skolan, alternativt stängas av från undervisningen! Lärare och rektorer som inte agerar kraftfullt bör inte jobba med skolungdomar.

Stökiga elever som inte bättrar sig bör omplaceras snabbt, även utan föräldrarnas medgivande. Man bör inrätta jourklasser dit stökiga elever tillfälligt kan hänvisas. En god studiemiljö är högsta prioritet!

På förekommen anledning påminner vi om att det är olagligt för lärare att ägna sig åt politisk indoktrinering i skolan. Inget riksdagsparti får favoriseras eller smutskastas! Sker inte rättelse ska läraren sägas upp.

Vi ser gärna att Sundbybergs skolor anlitar pigga och intresserade pensionärer som ”klassmorfar”. Detta ökar förståelsen över generationerna. Våra äldre kan bidra med visdom, erfarenheter och kunskaper.

Sverigedemokraterna är positiva till friskolor. Kommunen bör ha vetorätt för nya sådana. Segregerande friskolor ska inte godkännas. Ingen får exkluderas p.g.a. religion eller kön.

Ifall föräldrarna uppfattar stadens skolor som undermåliga riskerar vi att barnen flyttas till friskolor, vilket kan utarma stadens skolor. Mindre undervisningsgrupper kan motverka detta. Lärarna får mer tid för individuell undervisning, vilket höjer undervisningskvalitén. Endast behöriga lärare bör anställas.

Elever med särskilda behov ska få stöd för att uppnå målen. Teoretiskt begåvade elever behöver också stimulans i skolan.

Skolket behöver åtgärdas effektivt. Därför måste frånvarorapporteringen fungera. Det är skolans uppgift att ta initiativ till kontakter mellan hem och skola. Skolk-SMS är en enkel och effektiv åtgärd, som redan tillämpas.

Rektorerna ska driva skolan i rätt riktning, samt våga ta obekväma beslut för att kunna hantera besvärliga situationer. Dom ska informera elever, föräldrar och polis, när illegala aktiviteter förekommer i skolan.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan bör samverka med näringslivet. Detta kan även bli en väg till praktikplatser som dock även ska erbjudas av staden.

Vi bör återgå till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasielinjer.

Äldrenämnd

 Sammanfattning: Låga avgifter, närlagad mat, gratis trygghetslarm, friskvårdsträning och sommarkollo. Terapihundar. Betalda anhörigvårdare. Korta väntetider.

 Under ett långt liv har våra äldre slitit för att bygga välfärden i Sverige och Sundbyberg. De har redan fullgjort ”arbetslinjen” och nu är det vår skyldighet att trygga deras ålderdom! Vi har konsekvent röstat för låga avgifter inom äldreomsorgen.

Maten ska vara närlagad, näringsrik, välsmakande och varm.

Vid upphandlingar inom äldreområdet bör kvalitet prioriteras. En volontärförmedling ska bistå äldre med högläsning, promenader, sällskap osv. Äldreombud är ett utmärkt initiativ. Vi kräver en äldreomsorg som kvalitetsmässigt i vart fall når medelvärdet för länet.

Även som äldre, bör vi kunna påverka vår vardag och ha ett värdigt boende. Vi bör kunna välja mellan att bo hemma eller på äldreboende, med bibehållen rätt till god omsorg. Även inom äldrevården är hjälp och stöd till anhörigvårdare viktigt. Tolv timmar per månad räcker dock inte långt när vårdbehovet är stort. Man bör även kunna ge ekonomiskt stöd till anhörigvårdare. De avlastar ju staden.

Ett väl utbyggt trygghets- och seniorboende är viktigt. Vi värdesätter en generös bedömning där sökande bereds plats på äldreboende, utan långa väntetider. Våra äldre har laglig rätt att fortsätta som sambor när partnern flyttar till äldreboende.

Hemtjänstpersonalen har skyldighet att bära särskild legitimation. Rutinen att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar är också bra. Ingen med heltäckande slöja bör anställas inom äldrevården. Vi har motionerat om gratis trygghetslarm. För att förgylla sommaren vill vi att våra äldre erbjuds gratis sommarkollo.

Vi har även motionerat om terapihundar till våra äldreboenden, något man vill ta med i framtida upphandlingar. Vi fick igenom gratis halkskydd till alla över 65. Våra äldre har mycken kunskap och erfarenhet, som bör delges ungdomarna. Som nämnts vill vi att systemet med klassmorfar införs på skolorna, för ökad förståelse över generationerna.

Kvalitativ hemtjänst och hemsjukvård är avgörande för ett bra liv på ålderns höst.

”Fixar-Malte” är ett fint initiativ för hjälp med småfix.

Förskolenämnd

Sammanfattning: Utbildade förskollärare. Ingen genuspedagogik! Närlagad mat.

 Förskolan är viktig för en bra start i livet. Personalen behöver allmänbildning, samt kunskap om våra traditioner och värderingar. Goda svenska-kunskaper krävs för att lära ut god svenska till barnen. Då krävs utbildade förskollärare. God bemanning krävs både för barnens och personalens skull.

Självklart ska barnen slippa maskerad personal, så heltäckande slöja ska förbjudas.

Maten ska vara närlagad, näringsrik och välsmakande. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande ska inte serveras.

Stadens ”nattdagis” Ugglan växer i popularitet och har redan fler barn än vad man dimensionerat för. En utökning kan bli aktuellt längre fram.

Våra barn ska inte utsättas för genuspedagogiska pekpinnar! Könsrollerna ska utvecklas utan påtryckningar från klåfingriga vuxna.

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Sammanfattning: Vi står upp för folkhemstanken där samhället tar hand om sina svaga.     Försörjningsstöd är en tillfällig lösning. Vägen till integration och ett värdigt liv går via arbete. Kunskaper i svenska språket är nyckeln. Drogprevention bör prioriteras. Frivilligarbetet är betydelsefullt.

 Sverigedemokraterna står upp för en solidariskt finansierad välfärdsmodell. Nationstillhörigheten – inte klasstillhörigheten – är avgörande för rätten att ta del av välfärden. Sverige tar hand om sina medborgare och Sundbyberg om sina!

Respekt och empati ska genomsyra socialtjänstens arbete. Försörjningsstödet bör ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Det bör kopplas till individens medverkan i att försöka komma ur problemsituationen. En aktiv näringspolitik som leder till fler jobb är en hörnsten för att minska bidragsberoendet. Kostnaden för socialbidrag är stor och påverkar staden negativt. Vi måste således arbeta aktivt för att fler Sundbybergare ska kunna leva på egen lön och pension. Det är en stor frihet att genom eget arbete försörja sig och sin familj.

Svenskundervisning är avgörande för att snabbt leda invandrarna in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att visa på framgångsrikt arbete mot minskat bidragsberoende. Man bör även lära av andra kommuner.

Det är viktigt att familjerådgivningen fortsatt har korta väntetider. En handlingsplan för att minska antalet aborter och självmord bör även upprättas. Rådgivning och information kan minska onödigt lidande.

Frivilligorganisationernas insatser för människor med sociala problem måste stödjas. Det finns en kraft i det ideella arbetet, som inte kan ersättas av något annat. Vi vet att många utslagna människor undviker kontakt med sociala myndigheter. Genom frivilligorganisationerna kan fler medborgare nås och ges ett värdigare liv. Staden bör även upprätta en handlingsplan för att minska antalet vräkningar av barnfamiljer.

För att uppnå ett frihetssträvande och levande samhälle är det viktigt med organisationer för olika goda syften. Vissa kan även minska risken för hedersrelaterat våld och självmord särskilt bland unga.

En tendens är att drogmissbruket breder ut sig, vilket är oroväckande bland unga speciellt. Det drogpreventiva arbetet måste effektiviseras, för att minska nyrekryteringen av ungdomar. Det är viktigt med helhetslösningar samt välfungerande beroendeenheter och behandlingshem i närområdet. Därför måste vårdkedjan fungera. Avgiftning, slutenvård och öppenvård måste bilda en helhet för ett bra vårdresultat. Staden bör öka satsningarna för våra hemlösa Sundbybergare enligt socialtjänstenslagars uppfattning.

Brottslighet

 Sammanfattning: Polisstation till Sundbyberg! Utökad kameraövervakning och bättre belysning. Bekämpa hedersvåld och radikal islamism. Inrätta ett brottsförebyggande råd. Stöd Nattvandrarna och brottsofferjourer. 

 Alltför många brott sker i Sundbyberg, bl.a. rån, misshandel, våldtäkter. Ungdomsgäng överfaller och misshandlar kombinerat med rån eller stöld. Detta är helt oacceptabelt och vi kräver krafttag för att stoppa den negativa utvecklingen.

Staden bör kräva en egen polisstation i Hallonbergen eller Rissne. Vi motionerade om detta redan 2015. En polisstation i Solna centrum är förstås otillräckligt. När Sundbyberg hade en egen poliskår varierade antalet poliser mellan 21 och 29.

Vi vill ha starkt utökad kameraövervakning av torg och utsatta platser. Belysningen måste förbättras längs gång- och cykelstråk och övriga allmänna platser.

SÄPO har pekat ut våldsbejakande islamism som det största hotet mot demokratin, följt av autonoma vänstern och vitmaktmiljön. Hur många IS-återvändare och sympatisörer finns i Sundbyberg?

Sverigedemokraterna prioriterar förebyggande arbete och samverkan mellan stadens olika aktörer. Staden bör inrätta ett brottsförebyggande råd, där staden, skolan, polisen, näringslivet och föreningar samverkar för att förebygga brott. Nattvandrarna gör en stor insats och bör etableras i alla oroliga områden. Alla som jobbar med barn och ungdomar i stadens verksamheter ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Vidare bör staden verka för att upptäcka, förhindra och anmäla hedersvåld. Staden bör aktivt stödja brottsofferjourer. Förvaltarsatsningen ”Tryggve” bör ersättas med fler poliser och socialpersonal i fält.

Kultur- och fritidsnämnd

Sammanfattning: Synliggör minnesmärken och historien. Flagga på nationaldagen. Stöd Sundbybergs Museum, nationella minoriteterna samt svenska musik-/ danstraditioner. Kulturarvsfond. Minskat stöd till politiserade och smala verksamheter.

Staden bör inrätta en kulturarvsfond, varifrån organisationer, föreningar och myndigheter kan söka medel för att öka kunskapen om vår lokalhistoria. Sundbybergs Museum gör en stor insats för vårt lokala kulturarv och besök är ett måste för alla Sundbybergare! För museets överlevnad måste bidraget höjas rejält. Det blir billigare än att staden övertar verksamheten. Offentliga konst bör särskilt lyfta fram Sundbybergs historia.

Flera historiska minnesmärken får inte den uppmärksamhet de förtjänar t.ex. Rinkeby kvarn och den välbevarade 1000-åriga runstenen vid Råsta gård i Ör. Vi har motionerat om att synliggöra båda.

Ungdomarnas fritid bör vara meningsfylld. Vi vill främst satsa på Hallonbergen och Rissne då ungdomarna där tidigare ägnat sig åt destruktiv verksamhet, med flera tragiska dödsfall.

De kommunala musik- och kulturskolorna bör särskilt uppmuntras att levandegöra gamla svenska dans- och musiktraditioner.

Staden bör vara mycket restriktiv med bidrag till smala och politiserade aktiviteter. Bidragen till vuxenkultur bör begränsas till bibliotek,  kulturarvsbefrämjande verksamheter och aktiviteter för våra nationella minoriteter. En förutsättning för bidrag ska vara att föreningarna klart står upp för demokratin och tar avstånd från våld.

Nationaldagsfirandet i Sundbyberg är unikt till sin omfattning och är en dag att fira Sverige och det svenska. Denna fina tradition bör självklart fortsätta och vidareutvecklas. Dock bör man minnas vad man firar och stolt visa upp svenska flaggan. När vi delat ut flaggor på nationaldagen har det mötts med stor uppskattning av både svenskar och invandrare.

Byggnads- och tillståndsnämnd

Processen för tillsyn, byggnadslov, bidrag och tillstånd ska vara snabb och korrekt. Vi motsätter oss fördyrande lokala krav vid bygglov.

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

Sammanfattning: Hela Sundbyberg – ett boendeparkeringsområde. Kymlinge och Rissne ängar – naturreservat. Hjärtstartare. Laddningsstationer. Sopsug. Klottersanering.

 Det är med stor glädje vi ser att vår framlidne partikamrats Stellan Bojerud vision om nedgrävning av järnvägen är på väg att förverkligas. Stora centrala markytor friläggs när delningen av Sundbyberg äntligen upphör.

Vi vill ha en ansvarsfull tillväxt, med hänsyn till våra gröna värden. Våra få grönområden behövs för rekreation. Vi gläds åt att Golfängarna blivit naturreservat. Vi vill dock att även Kymlinge och Rissne Ängar blir kommunala naturreservat för motion och rekreation. Även övriga grönområden bör värnas.

Vi har motionerat om hjärtstartare där många (särskilt äldre) samlas. Förbipasserande kan då rädda livet på den som drabbats av hjärtstillestånd.

Sverigedemokraterna ser positivt på omställning till fossilfri energi och förespråkar därför laddningsstationer för elbilar i staden.

Vi prioriterar en trafiksäker miljö. Staden ska hållas välstädad och vacker med rikliga inslag av grönska. Träd i gatumiljön är värdefullt. Välplanerade cykelvägar, gröna stråk och kollektivtrafik krävs för fria och miljösmarta kommunikationer.

Miljöarbetet måste fortsätta. Under senare år har ett antal soprum och sopnedkast stängts. Detta har resulterat i sopkärl och sophus utanför bostadshusen. Där förutsättningar finns bör sopsug övervägas.

Klotter bör tvättas bort senast dagen efter. Klotterplank bör inte tillåtas, då klottret visat sig öka på andra ställen.

Vi är oroade över att många butiker valt att lämna framförallt Sturegatan. Vi behöver tillräckligt många parkeringsplatser i centrum för att handlarna ska överleva. Vi har därför motionerat om att Sundbyberg bör utgöra ett enda område för boendeparkering. Det lär öka Sundbybergarnas vilja att shoppa i centrum.